تشویقات و جرایم مالیاتی

مبلغی که توسط مردم برای تامین مخارج دولت پرداخت می شود مالیات نام دارد. مالیاتهای دریافت شده از مردم صرف هزینه های عمومی و جاری دولت و برای پیشرفت و توسعه کشور و زیر ساخت های جامعه صرف می شود.

از آنجا که مالیات از ابزارهای درآمدی دولت است دولت برای کاهش فشار بر مردم و تشویق آنها برای پرداخت مالیات از مشوق ها و معافیت مالیاتی استفاده می کنند. در کنار این مشوق ها عدم پرداخت صحیح و به موقع مالیات نیز جرم مالیاتی محسوب شده و محدودیت هایی دارد. در این مقاله به شرح تشویقات و جرایم مالیاتی می پردازیم.

خدمات مالیاتی

جرایم مالیاتی:

مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه ندهند یا درآمد واقعی خود را به منظور اجتناب از پرداخت مالیات کتمان نمایند، یا دیرتر از زمان مقرر مالیات را بپردازند یا مالیات شان را با تاخیر پرداخت کنند، یا فرار مالیاتی داشته باشند از نظر قانون مجرم مالیاتی شناخته شده و مشمول جرایمی خواهند شد.

در اصلاحیه قانون مالیات مستقیم اگر کسی هفت کار را انجام دهد، مجرم مالیاتی شناخته می شوند. این هفت مورد عبارتند از:

  1. تنظیم دفاتر اسناد و مدارک به صورت غیر واقعی و بر خلاف مدارک و استناد به آنها.
  2. کتمان میزان درآمد واقعی یا پنهان کردن فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد می شود.
  3. جلوگیری از دسترسی مامورین مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث.
  4. انجام ندادن تکالیف قانونی مربوط به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده.
  5. تنظیم معاملات و قراردادهای اقتصادی خود به نام دیگران یا قراردادهای دیگران به نام خود.
  6. عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی.
  7. استفاده از عناوین افراد دیگر مانند کارت بازرگانی دیگران برای انجام معاملات قتصادی.

برای مطالعه مقاله مالیات علی الراس چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی و مجازات آن:

جرایم و تخلفات مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوند مشمول مقرراتی است که در موارد مختلف با هم تفاوت دارد.

اگر پرداخت مالیات توسط مودی پس از موعد مقرر باشد مشمول جریمه 5.2 درصدی به ازای هر ماه می شود.

عدم ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی موجب جریمه ای معادل 40 درصد می شود که مشمول بخشودگی نیست.

اگر فاصله میان اعتراض مودی از زمان دریافت برگ تشخیص مالیات تا قطعی شدن مالیات بیشتر از یک سال طول بکشد، مشمول جریمه 5.2 درصد مالیات می شود.

طبق ماده 192 چنانچه مودی یا نماینده قانونی او که موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی است از ارائه اظهارنامه در زمان مشخص خودداری کند، مشمول جریمه 10 درصدی مالیات متعلقه می شود.

مالیات بر ارث

مودیانی که باید دفاتر قانونی خود را نگهداری نمایند در صورتی که اظهارنامه و صورت سود و زیان یا دفاتر خود را ارائه ندهند مشمول جریمه 20 درصدی مالیات پرداخت نشده خواهند شد. در مورد رد دفتر جریمه 10 درصد مالیات را باید بپردازند.

مودیانی که اظهارنامه خود را ارائه داده ولی مبلغ درج شده در اظهارنامه با مالیات قطعی بیشتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد، علاوه بر جریمه غیر قابل بخشش تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات قطعی از هیچ تسهیلات و بخشودگی در قانون مالیات بهره مند نخواهند شد.

اگر جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی که مکلف به ارائه اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی هستند، انحلال شرکت باشد در صورتی که اظهارنامه خود را ارائه ندهد از 2 و 1 درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال برخوردار می شود.

بر اساس ماده 196 جریمه تخلف مدیر در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه مور مالی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع مشمول 20 درصد مالیات متعلقه خواهند شد.

در صورتی که مودی مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات اموال خود را به همسر یا فرزندان منتقل نمایند سازمان امور مالیاتی می تواند اسناد مذکور را باطل کنند.

برای مطالعه مقاله مالیات بر دارایی چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

مشوق های مالیاتی

مشوق های مالیاتی:

از آنجا که مالیات پرداختی است الزامی که موسسات و اشخاص باید براساس دارایی ها و درآمدهای خود به دولت پرداخت نمایند دولت نیز برای تشویق مردم به پرداخت های مالیاتی از ابزارهایی استفاده می کند که به آن مشوق مالیاتی گفته می شود.

مشوق های مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در افراد برای پرداخت به موقع مالیات در جهت توسعه سرمایه گذاری های دولت است. مشوق های مالیاتی بر خلاف معافیت های مالیاتی مخصوص گروه یا اشخاص خاصی نیست و شامال همه افراد حقیقی و حقوقی در جامعه می شود.

تشویقات مالیاتی:

در قانون مالیات تشویق های مالیاتی به منظور ترغیب مودیان به ارائه اظهارنامه در زمان مقرر و پرداخت به موقع مالیات صورت می­گیرد. مشوق های مالیاتی در قالب موارد زیر است.

  1. جایزه خوش حسابی
  2. بخشودگی جرایم مالیاتی
  3. بهره مندی از معافیت مالیاتی

برای مطالعه مقاله منظور از خالص مالیات چیست می توانید از این لینک استفاده نمایید.

قوانین مربوط به مشوق های مالیاتی

قوانین مربوط به مشوق های مالیاتی:

قوانین مربوط به مشوق های مالیاتی در غالب ماده های قانونی است که به آنها می پردازیم.

ماده 138، نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی:

طبق ماده 138 قانون مالیات، بخشی از سود شرکت های تعاونی یا خصوصی که صرف نوسازی و توسعه واحد صنعتی و معدنی در یک سال مالی می شود در همان سال از 50 درصد معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

ماده 189 جایزه خوش حسابی:

در ماده 189 قانون مالیات مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی که ظرف سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز دفاتر و اسناد مالی را هر سال همراه با اظهارنامه در زمان مقرر تحویل سازمان امور مالیاتی دهند و مالیات تعلق گرفته را بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت نمایند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذکور به اضافه مزایای مقرر در ماده 190 قانون مشمول جایزه خوش حسابی خواهند شد. این مبلغ یا از پرداختی سال جاری یا در حساب سنوات بعد منظور می شود. جایزه تعلق گرفته نیز از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 190 علی الحساب پرداختی:

کسای که از مشوق های ماده 189 استفاده می کنند علاوه بر جایزه مشمول ماده 190 نیز می شوند. طبق ماده 190 قانون مالیات مستقیم، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد در هر سال مالی قبل از سررسید آن برای پرداخت مالیات عملکرد مشمول جایزه ای معادل یک درصد پرداختی به ازای هر ماه تا سرسید مقرر است. این مبلغ از مالیات متعلق همان عملکرد همان سال کسر می شود.

تبصره 1 ماده 190 مودیانی که تکالیف قانونی خود را شامل ترازنامه، حساب سود و زیان، اظهارنامه و سایر دفاتر و اسناد و مدارک را به موقع تسلیم نمایند، زمان دریافت و قبول برگ تشخیص مالیاتی از سوی مودی و پس از توافق و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف می شوند. اگر این دسته از مودیان مالیات مقرر را تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی مالیات آن را پرداخت نمایند از 40 درصد جرایم متعلقه نیز معاف می شوند.

ماده 191:

اگر فردی که مشمول تخلف مالیاتی شده باشد پس از ارائه دلایل مبنی بر عدم اختیار برای انجام تکالیف و در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و اقدام به موقع برای جلب رضایت و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشیدن است.

جهت برخورداری از مشاوره مالیاتی می توانید با شماره 09197566637 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده اند*

پر کزدن این فیلد الزامی می باشد.

خبرنامه مالیات ها
عضویت در خبرنامه مالیات ها